25 mei 2016

Wedstrijdreglement

Reglement Zwolse Grachtenrace 

Over dit reglement

 1. Door inschrijving verklaren de deelnemers zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 2. Tenzij in dit wedstrijdreglement anders beschreven, zijn gedurende het evenement van toepassing:
  • het meest recente technisch en wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN)
  • het Binnenvaart Politie Reglement (BPR)
  • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting Zwolse Grachtenrace (hierna: de Stichting).

Verantwoordelijkheid

 1. Deelnemers nemen deel op eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekraken of beschadiging van sloep, sloepinventaris of persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van aantoonbare schuld van de Stichting. Let op er is 1 boot van de reddingsdienst aanwezig op het water. 
 2. Elke ploeg/sloep wordt geacht zich te verzekeren tegen ongevallen en schade aan persoon, sloep en derden (minimaal WA).

Deelname

 1. Met betrekking tot de bemanning, uitrusting en gegevens van de sloepen, worden het meest recente sloepenregister van de FSN en het FSN-reglement gehanteerd. Sloepen die hieraan niet voldoen, kunnen worden gediskwalificeerd. Sloepen met onbekende of verlopen C-waarde, nemen deel buiten mededinging.
 2. De start is verdeeld in dames- en herenteams. Een gemengd roeiteam wordt ingedeeld bij het herenklassement.
 3. Maximaal één wisselroeier is toegestaan in de sloep. De wisselroeier dient bij de start aan boord te zijn en te blijven.
 4. De sloepen moeten worden geroeid met riemen en met de stuurman achterin.
 5. Voldoende reddingsmiddelen zijn verplicht en moeten bij de start in de sloep aanwezig zijn.
 6. Een (sleep)lijn van minstens 10 meter en twee fenders moeten aanwezig zijn.
 7. De Stichting behoudt zich het recht voor deelnemers uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan wedstrijdreglement, FSN-reglement of BPR of wanneer veiligheid of voortgang van het evenement in het geding komt.
 8. De Stichting behoudt zich het recht voor de route aan te passen of de wedstrijd af te gelasten vanwege extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de race redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.
 9. Een verzoek om restitutie van inschrijfgeld wordt uitsluitend in overweging genomen indien deelnemers zich uiterlijk twee weken voor de wedstrijd met een geldige reden afmelden.

Kranen en parkeren

 1. Het hijsen van de sloep door de kraan gebeurt geheel voor eigen risico, de Stichting aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 2. Hijsen met eigen hijsmiddelen is niet toegestaan.
 3. Bij het hijsen van een sloep is het verboden zich binnen de draaicirkel van de kraan of in de sloep te bevinden.
 4. Bij het hijsen van sloepen moeten aanwijzingen van de kraanmachinist en medewerkers van de organisatie worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot diskwalificatie.
 5. Het parkeren van auto’s met en zonder trailer is gescheiden. Chauffeurs dienen de aanwijzingen van medewerkers van de organisatie op te volgen.

Voor de wedstrijd

 1. Stuurlieden (of een afgevaardigde) dienen kennis te hebben genomen van dit wedstrijdreglement voor aanvang van het palaver, dat zij verplicht zijn bij te wonen. Ten bewijze hanteert de Stichting een tekenlijst.
 2. Instructies van politie, gemeente, Reddingsbrigade, Rijkswaterstaat en organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen of het onheus bejegenen van officials kan leiden tot sancties of diskwalificatie
 3. Voor de start is eventuele controle door de organisatie mogelijk. Criteria vormen het technisch reglement van de FSN, alsmede dit wedstrijdreglement.
 4. Tijdens de wedstrijd moet het startnummerbord duidelijk op de boeg worden gevoerd. Bij het niet voeren van het startnummerbord wordt de sloep niet vermeld in de uitslag. Het startnummerbord en routekaart worden uitgereikt bij de start.
 5. De startindeling is vooraf gebeurd naar inzicht van de Stichting.

Tijdens de wedstrijd

 1. Sloepen dienen uiterlijk een half uur voor de dames- danwel herenstart aanwezig te zijn bij de start.
 2. Iedere anderhalve minuut starten er twee sloepen. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de organisatie.
 3. De sloepen moeten de voorgeschreven route afleggen. Langs het parcours zijn controleposten ingericht.
 4. Men dient in het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal te houden.
 5. Tijdens de wedstrijd worden veel bruggen en smalle punten gepasseerd. Van alle deelnemers wordt begrip gevraagd bij het oplopen van minder snelle sloepen. Inhalen is niet zonder risico voor sloepen, voor anderen op het water en voor woonschepen. Van alle deelnemers wordt te allen tijde sportiviteit en goed zeemanschap verwacht, zodat in alle redelijkheid wordt ingehaald. Als desondanks twee of meer sloepen tegelijk een brug of smal punt willen passeren, heeft de sloep die opgelopen wordt voorrang.
 6. Oponthoud tijdens de wedstrijd veroorzaakt door derden op of rond het water kan niet in de uitslag worden verwerkt.
 7. Het aanvaarden van hulp, in welke vorm dan ook, via volgboot of de wal of op enige andere wijze kan leiden tot diskwalificatie.
 8. Ongevallen of verwondingen moeten zo spoedig mogelijk aan de organisatie worden gemeld. Reddingsbrigade is te water niet aanwezig.

Na de wedstrijd

 1. Het nummerbord en de routekaart dienen na de wedstrijd ingeleverd te worden.
 2. Protesten kunnen schriftelijk en onder betaling van 50 euro per protest, bij de Stichting worden ingediend tot een uur na binnenkomst van de laatste sloep. De Stichting hanteert hierbij het ZGR protest protocol. In geval van toekenning van dit protest wordt het bedrag gerestitueerd. De Stichting behoudt zich het recht voor protesten in de week na de wedstrijd te behandelen.

 

ZGR Protest Protocol

 1. Als een deelnemer binnen een uur na binnenkomst van de laatste sloep te kennen geeft een protest / melding te willen indienen, wordt verwezen naar de wedstrijdleiding, die namens de Stichting optreedt.
 2. De wedstrijdleiding legt de deelnemer de keuze voor: een protest kan de uitslag beïnvloeden en kost 50 euro, een melding is kosteloos en wordt (net als protesten) vastgelegd bij de ZGR en bij FSN.
 3. De wedstrijdleiding voorziet de deelnemer van formulier om protest / melding in te dienen.
 4. Bij een melding wordt deze geregistreerd door de ZGR en bijgevoegd bij de latere verslaglegging aan FSN.
 5. Bij een protest betaalt de deelnemer 50 euro.
 6. ZGR beraadt zich op het protest en eventuele sanctie. Gestreefd wordt naar directe beoordeling en eventuele verwerking in de uitslag. De beoordeling mag hooguit een week tijd kosten.
 7. Definitieve uitslag is na een week bekend bij FSN; uiterlijk dan is ook de beoordeling van het protest bekend. Protesten zijn onderdeel van de verslaglegging aan FSN.
 8. In geval van toekenning van het protest wordt het bedrag van 50 euro gerestitueerd.
 9. Over de beoordeling van het protest wordt niet gecorrespondeerd.

Voor goed/veilig/sportief verloop en behoud van onze vergunning móéten wij strafwattages streng toepassen. Hier zal gedurende race extra op worden gelet. 

Deze strafwattages gelden voor voor 2024:

 • Raken van woonschepen, ook bij raken met de riemen!! (5 watt).
 • Overtreden inhaalverboden bij woonschepen ín de stad (5 watt).
 • Overtreden inhaalverbod bij keerpunt (3 watt).
 • Voor het inhaalverbod moet je er vóórbij zijn.
 • Niet bijwonen/aftekenen stuurmans-palaver (3 watt)
 • Niet juist ronden van boei/keerpunten, onsportief gedrag, niet volgen wedstrijdreglement of toegekend protest (strafwattage is afhankelijk van overtreding, oordeel aan wedstrijdleiding).

Toezichthouders ZGR hebben mandaat en oranje hesje!

Indienen van protest tegen een andere sloep pas ná de laatste finish van jouw race, tot max. 1 uur daarna bij de wedstrijdleiding.

NIET bij de tijdwaarneming of andere vrijwilligers van de race! Borg voor protest is € 50,00 en wordt gehouden, indien het protest niet wordt toegekend.

Sportief gedrag in hoog vaandel

Oplopende sloepen moeten buitenom inhalen! Tenzij in te halen sloep de binnenbocht gééft.

Geef elkaar ruimte, vooral als langzamere sloep: neem eens de buitenbocht en laat passeren = sportief gedrag! En minste hinder voor iedereen. En communiceer als stuurmannen onderling.